Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelčiceHľadať
 
 

VZN

Zoznam platných VZN obce Velčice

 

1/ VZN č. 2/2005 na zabezpečenie verejného poriadku v obci a ochranu zdravia obyvateľov pred hlukom a vibráciami

2/ VZN č. 6/2007 na prevádzku domu smútku a cintorína vo Velčiciach

3/ VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Velčice

4/ VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného obcou Velčice

5/ VZN č. 6/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

6/ VZN č. 2/2011 obce Velčice o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla pre stravovanie a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri MŠ Velčice

7/ VZN č. 3/2011 o poplatkoch za znečisťovanie malým zdrojom znečistenia

8/ VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Velčice

9/ VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO – podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

10/ VZN č. 2/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Velčice

11/ VZN č. 4/2013 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov v obci Velčice

12/ VZN č. 6/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Velčice

13/ VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Velčice    

14/ VZN č. 3/2014 o podmienkach vypúšťania odpadových vôd do splaškovej kanalizácie

15/ VZN č. 1/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

16/ VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velčice

17/ VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Velčice

18/ VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov

19/ VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017

 

Uvedené VZN sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v pracovných hodinách.

 

 

 

 

 


 

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka